De satsar på digital socialtjänst

Nu blir socialtjänsten i Helsingborg mer digitaliserad.
För att minska socialarbetarnas arbetsbörda och möta klienterna ska en del av mötena inom socialtjänsten flytta ut på nätet.
Inom socialförvaltningen i Helsingborgs stad är man, som på många andra ställen i landet, hårt pressade. Många av socialarbetarna upplever att de har för lite tid med sina klienter. I ett försök att hitta nya, effektiva sätt att arbeta flyttar de nu ut delar av verksamheten på nätet.

– Vi arbetar väldigt traditionellt inom socialtjänsten, inte bara här i Helsingborg. Vi är alldeles för dåliga på att dra nytta av digitaliseringen. Vi behöver öka vår tillgänglighet och våra kontaktytor, och då är digitaliseringen ett alldeles utmärkt verktyg på flera olika sätt, säger Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborgs stad.

Akademikern

 

Unga personer inom missbruks- och beroendevården

Nationell tillsyn av samverkan mellan olika aktörer samt socialtjänstens myndighetsutövning.
Sammanfattning och slutsatser;
För unga personer som har missbruks- eller beroendeproblem innebär brister i socialtjänstens myndighetsutövning stora risker för deras liv, hälsa och utveckling. Att myndighetsutövningen utförs korrekt är också en viktig rättssäkerhetsfråga.
Nämnderna måste därför säkra tillräcklig bemanning med nödvändig kompetens.
Det är också angeläget att det inom socialtjänsten genomförs regelbunden kompetensutveckling vad gäller såväl missbruksfrågor och myndighetsutövning som situationen för unga personer med missbruks- eller beroendeproblem.

Läs IVO;s rapport

Därför går det trögt med ny teknik i socialtjänsten

Det går långsamt med att införa ny teknik i socialtjänsten trots att viljan i kommunerna är stor, visar en rapport från Socialstyrelsen. ”Att utveckla det här innebär puckelkostnader och många kommuner har inte råd med det”, säger utredaren Dick Lindberg på Socialstyrelsen.
Fyra år i rad har Socialstyrelsen gjort en undersökning där de sett över utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik inom kommunerna. Årets rapport visar att kommunerna har kommit mycket olika långt när det gäller digitaliseringen av bland annat socialtjänstens arbete.

Akademikern

EU-medborgare i Sverige

Information till dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Innehållet har tagits fram genom ett samordnande arbete mellan statliga myndigheter, kommuner och det civila samhället. Plattformen drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län.

EU-medborgare i Sverige

Diktering testas på socialsekreterare – ska spara tid.

I höst testar tre kommuner ett nytt dikteringssystem.
Förhoppningen är att det ska spara tid och minska administrationen.
I februari bestämde regeringen att SKL, Sveriges kommuner och landsting, får 1,7 miljoner kronor för att utveckla det digitala stödet inom sociala barn- och ungdomsvården. Tanken är att det ska frigöra tid för socialsekreterare.

– Socialtjänsten lägger ner mycket tid på dokumentation och administration och har lite tid över för klienter. Kartläggningar i 52 kommuner, genomförda av regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve, visar att det bara är två procent av tiden som man har direkta samtal med barn, säger Kjerstin Bergman, projektledare på SKL.

Akademikern

 

Kamp om att bli fri från heroinmissbruk

En sevärd dokumentärfilm om en ung kvinna med barn som har svårt heroinberoende och kämpar att bli fri från sitt missbruk.
Monalisa föddes själv påtänd då hennes egen mamma missbrukade heroin under graviditeten.
Monalisa bodde först i barnhem men sedan hos kärleksfulla fosterföräldrar.

http://monalisastory.se/

Svårt styra socialt arbete som sjukvård

Det är osäkert om statens kunskapsstyrning av socialt arbete enligt samma principer som för sjukvård ger någon kvalitetshöjning. Detta eftersom det är stora skillnader i uppdrag och befogenheter mellan socialsekreterare och läkare. Det visar Devin Rexvid i en ny avhandling vid Umeå universitet.
I doktorsavhandlingen som baseras på berättelser, intervjuer och litteraturstudier gör Devin Rexvid en jämförelse av yrkesutövningen för allmänläkare och socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Bakgrunden är en strävan sedan en tid från staten att styra yrkesgrupper inom välfärdssektorn genom kvalitetssäkrad kunskap.

– En socialsekreterare har förutom frivillighet möjlighet att vid behov ingripa med tvångsmedel i motvilliga klienters tillvaro, och i många fall rymmer samma ärende flera olika klienter. Det är en helt annan situation än när en läkare möter en krasslig patient på en vårdcentral, säger Devin Rexvid.

Umeå universitet

Förhandsbedömningar av barn och unga – skydd i tid?

Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn av socialtjänst samt hälso- och sjukvård.
Myndighetens utgångspunkt är att bidra till en god och säker vård och omsorg. IVO finns till för vård- och omsorgstagarna. IVO:s egeninitierade tillsyn ska riktas mot de områden som det är mest angeläget att granska och ska därför utgå från egen riskanalys om inget annat föreligger. Ett område där IVO sett brister är i socialtjänsternas myndighetsutövning.
Särskilda riskgrupper som barn och unga är prioriterade i tillsynen då de har svårare att göra sin röst hörd.

IVO;s rapport om förhandsbedömningar är en god vägledning i kvalitetssäkrings arbetet.
Förhandsbedömningar av barn och unga – skydd i tid?

 

Nästan inga barn i Frankrike medicineras för ADHD – här är förklaringen varför.

ADHD har länge varit ett debatterat ämne i Sverige och antalet barn som diagnostiseras ökar lavinartat. Bara i Skåne ökade antalet diagnostiserade med ADHD med 105 procent mellan 2008-2010. ”Hade du visat de här siffrorna för en epidemiolog utan att säga vad det var, hade han utan tvekan trott att det rörde sig om en smittsam sjukdom”, säger Anders Jacobsson, statistiker på socialstyrelsen till Sydsvenskan.  2011 trodde man att ungefär 5 procent av alla barn i Sverige hade ADHD, även om inte alla fått den medicinska diagnosen. För 25 år sedan var siffran cirka 1 procent. Men ser man på hur olika länder behandlar diagnosen så skiljer det sig mer än jag någonsin kunnat ana, USA och Frankrike två extremer, åt vilket håll är vi på väg?

Newsner

 

IVO;s tillsynsrapport 2016

Denna tillsynsrapport presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Iakttagelserna är ett resultat av en inventering och analys, och av myndighetens tillsyn och tillståndsprövning.
Sammanfattning
IVO är ytterst till för vård- och omsorgstagarna och rapporten har därför som ambition att utgå från den enskildes perspektiv – att förklara hur olika brister påverkar människor och grupper av människor.
IVO:s sammanvägda slutsatser från 2016 års tillsyn kan kategoriseras in i sju övergripande områden:
Vården och omsorgen kan vara svårtillgänglig och rättsosäker
Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning
Alla har ansvar men ingen tar helhetsansvar
Vården och omsorgen är inte alltid jämlik
Det återstår utmaningar för individ- och familjeomsorgen
Lärandet kan förbättras inom hälso- och sjukvården
Det finns verksamheter som utnyttjar välfärdssystemet