PREMENTOR tecknar ramavtal.

PREMENTOR AB tecknar flerårigt ramavtal med Leksands kommun gällande leverans av socionombemanning inom socialtjänstens samtliga verksamhetsgrenar.

PREMENTOR söker kompetenta medarbetare.

Två nya straff för unga kan införas

Regeringens utredare föreslår att två nya straff för unga ska införas – ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. – Det finns stort behov av effektiva åtgärder mot unga som börjat begå brott, säger justitieminister Morgan Johansson (S).
– Det är viktigt att bryta den utvecklingen så tidigt som möjligt, fortsätter Johansson.

Regeringen vill se nya former av straff för unga brottslingar och har tillsatt en utredning som nu presenterar sina förslag.
Två nya typer av straff föreslås för dem som begår brott när de är mellan 15 och 17 år gamla: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning.

Läs mer….

Sju av tio lärare har misstänkt alkoholproblem i elevers familjer

Idag presenterar Systembolaget Alkoholrapporten 2017 – en ny rapport som ger en samlad bild av alkoholen i Sverige och som i år har ett särskilt fokus på föräldrar och barn. I rapporten redovisas bland annat resultatet från en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Systembolaget. Den visar att sju av tio lärare har misstänkt att en elev har en förälder som dricker för mycket alkohol.

Läs rapporten…

Prementor Socionomkonsult på webben.

Prementor AB erbjuder landets socialtjänster stöd och hjälp i kunskapsfrågor och bemanning.
Du finner hemsidan under adressen www.prementor.se i alla typer av media verktyg.
Du finner även aktuell information på hemsidan som rör socialtjänstens olika verksamhetsdelar.

www.prementor.se

 

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel har stora negativa effekter för många personer i Sverige. För att kunna kvalitetssäkra och utveckla samhällets insatser för dem är det viktigt med en ändamålsenlig och systematisk uppföljning av missbruks- och beroendevården. Dagens uppföljning fokuserar främst på strukturer och processer snarare än på de resultat som vården och omsorgen ska leda till. Den tenderar också att utgå från enskilda verksamheters ansvarsområden snarare än från personens samlade livssituation.

Den här rapporten syftar till att beskriva vilka resultat personer med missbruks- och beroendeproblem tycker är viktiga att följa upp, och förutsättningarna för att följa upp resultaten i dag.

Läs rapporten på Vårdanalys

Omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

Vårdanalys har påbörjat ett projekt som syftar till att belysa i vilken utsträckning det finns omotiverade skillnader mellan olika grupper av barn som får insatser inom sociala barn- och ungdomsvården.

Under våren 2016 genomförde Vårdanalys en förstudie på uppdrag av regeringen om jämlikhet inom socialtjänsten (PM 2016:02). Förstudien undersökte förutsättningarna för att analysera om det finns omotiverade skillnader mellan olika grupper i befolkningen vid bemötande, bedömning och av insatser på socialtjänstens område.

Vårdanalys förstudie visade att den sociala barn- och ungdomsvården är ett område inom socialtjänsten där det finns särskilda förutsättningar att genomföra en analys av omotiverade skillnader samt att det finns ett stort värde av en sådan analys. Dels saknas kunskap om i vilken utsträckning den sociala barn- och ungdomsvården är jämlik idag, och dels finns det många barn och ungdomar som befinner sig i utsatta situationer. Resultatet av insatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården får också för många livslånga konsekvenser, bland annat vad gäller hälsa, utbildning, personlig utveckling och yrkesliv.

Vårdanalys har därför påbörjat ett projekt som ska syfta till att belysa i vilken utsträckning det finns omotiverade skillnader mellan olika grupper av barn som får insatser inom sociala barn- och ungdomsvården. Tänkbara förklaringar till eventuella skillnader ska identifieras liksom tänkbara åtgärder för att motverka omotiverade skillnader. Ett ytterligare syfte med projektet är att beskriva hur uppföljningen av omotiverade skillnader kan stärkas och systematiseras.

Redovisning av projektet sker under våren 2018.

”Man har blivit runt skickad som ett brev”

Två ungdomar berättar om sina erfarenheter av att vara placerade inom samhällsvården. Filmen visades i Almedalen 2016

En film från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Fler nyanlända i snabbspår – men ännu få inom socialt arbete

Det är allt fler nyanlända som deltar i olika snabbspår. Men fortfarande är det svårt att hitta folk som kan jobba inom socialt arbete, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen.
Varje månad är det allt fler nyanlända som deltar i snabbspåren och Arbetsförmedlingen bedömer att ökningen kommer att fortsätta. Det visar Arbetsförmedlingens andra lägesbedömning av arbetet med snabbspår för nyanlända.
Tanken med snabbspåren är bland annat att korta tiden i arbetslöshet och att få fler att jobba inom yrken där det i dag är brist på arbetskraft.
Totalt är det 3 540 personer som påbörjat ett snabbspår sedan starten i januari förra året. Av dem är det 1 072 kvinnor och 2 468 män. Varför siffran varierar mellan könen har olika förklaringar, delvis beror det på att det är lägre andel kvinnor bland de nyanlända, skriver Arbetsförmedlingen.
Inom snabbspåret socialt arbete är det bara 26 personer som deltagit mellan maj 2016 till mars 2017. Att det är så få beror på att det ännu inte har startats någon kompletterande utbildning som behövs för nyanlända med examen inom socialt arbete. De 26 personerna som nu ingår i den här kategorin gör i stället bland annat arbetspraktik och läser yrkessvenska.

Läs mer….